XIV. FINANSE

Chcemy Polski zdecentralizowanej, gdzie decyzje podejmuje się najbliżej mieszkańców. Za zwiększaniem kompetencji, musi iść również gwarancja finansowania lokalnych wspólnot. Stabilność finansowa samorządów jest gwarantem zrównoważonego rozwoju.

1 | WPŁYWY Z VAT DLA SAMORZĄDÓW

Władze centralne przerzucają na samorządy kolejne zadania, ale nie zabezpieczają środków na ich realizację. Czas skończyć z tymi praktykami. Samorządy każdego szczebla: gminny, powiatowy i wojewódzki będą partycypować także we wpływach z podatku VAT. Przekazywanie zaledwie 1% tych środków, pozwoli zwiększyć budżet samorządów o 6,5 mld zł rocznie. Przyczyni się to do przyśpieszenia inwestycji i rozwoju naszych małych ojczyzn.

2 | SUBWENCJA EKOLOGICZNA

Wprowadzimy rekompensaty dla gmin, które mają 50% swojego obszaru w programie „Natura 2000”. Jako jeden ze składników subwencji ogólnej wprowadzimy wskaźnik ekologiczny rekompensujący gminom ubytek dochodów związany z ograniczeniami wynikającymi z posiadania na swoim terenie obszarów chronionego.

3 | ZADANIA Z GWARANCJĄ FINANSOWANIA

Zagwarantujemy, aby każde przesunięcie kompetencji na samorządy, przekazywanie im zadań i wykonanie ich, wiązało się z pokryciem 100 proc. ich kosztów przez władzę centralną. Odpowiedni zapis w ustawie zabezpieczy wykonanie tych zadań oraz sprawi, że finanse jednostek samorządu terytorialnego nie zostaną zachwiane.

4 | CENTRALNE FINANSOWANIE PŁAC NAUCZYCIELI

Kolejne reformy szkolnictwa wprowadzają nowe zadania dla samorządów, przy braku zwiększenia finansowania. Dlatego proponujemy finansowanie pensji nauczycieli z budżetu centralnego. Pozostałe zadania oświatowe pozostaną finansowane przez samorządy.

5 | OCENA WPŁYWU REGULACJI NA SAMORZĄDY

Proponujemy wprowadzenie specjalnej oceny wpływu regulacji na jednostki samorządu terytorialnego. Wiele aktów prawnych wpływa na funkcjonowanie oraz finanse samorządów. Podstawową zasadą powinno być odpowiednie zapobieganie negatywnym skutkom, dlatego już na etapie przygotowywania aktów prawnych powinna powstać kompletna analiza ich wpływu na samorządy.

RZECZPOSPOLITA
SAMORZĄDOWA

Samorząd

Rodzina

Młodzi

Seniorzy

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Ekologia

Smog

Edukacja

Zdrowie

Kultura

OSP

Infrastruktura

Finanse

DOŁĄCZ DO NAS!