I. SAMORZĄD

Ludowcy aktywnie uczestnicząc w polskim życiu politycznym, zawsze odpowiadali na wyzwania współczesności. Tak było w czasie zaborów, w okresie II Rzeczypospolitej, podczas II wojny światowej i później. Tę zasadę najdobitniej określił Wincenty Witos słowami: „gdy Polski nie było – walczyć o nią, gdy przyszła – budować ją, gdyby była w potrzebie – bronić jej”. Współczesne Polskie Stronnictwo Ludowe jest z jednej strony kustoszem historycznego dorobku ruchu ludowego, a z drugiej aktywnym uczestnikiem kształtowania oblicza teraźniejszej Polski. Swą siłę i mądrość czerpie z nieprzemijających wartości ruchu ludowego wypracowanych przez pokolenia jego działaczy. Opowiadamy się za odejściem od państwa scentralizowanego. Restytucję samorządności terytorialnej uznajemy za najlepszą z reform podjętych po roku 1989. Ze wszystkich sił będziemy dążyć do zwiększenia wpływu wspólnot regionalnych i lokalnych na rozwój naszych małych ojczyzn.

1 | JEDEN GOSPODARZ W REGIONIE

Przejmowanie przez władzę centralną kompetencji i finansów samorządów prowadzi do ograniczenia aktywności obywatelskiej i zmniejszenia wpływu wspólnot regionalnych i lokalnych na rozwój małych ojczyzn. Gospodarzem regionu powinien być samorząd wojewódzki, współpracujący z samorządem powiatowym i gminnym. Urzędy wojewódzkie, jako organy władzy państwowej, powinny odpowiadać wyłącznie za sprawy bezpieczeństwa.

2 | SENAT IZBĄ SAMORZĄDOWĄ

Senat winien być przekształcony w Izbę Samorządową będącą reprezentacją samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego i organizacji pozarządowych. Izba Samorządowa z uwagi na swój skład, pełniłaby rolę stabilizatora sytuacji politycznej, rozładowującego napięcia między administracją rządową a środowiskami samorządowymi. Wzmocniłoby to pozycję samorządu w relacjach z administracją rządową. Środowiska samorządowe i organizacje pozarządowe uzyskałyby wpływ na bieg spraw w państwie, włączając szerokie rzesze Polaków w nurt życia państwowego. Druga izba polskiego parlamentu zyskałaby wielu znakomitych specjalistów z różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, a dzięki temu stanowione prawo byłoby wyższej jakości. Senatorowie pełniliby swoją funkcję społecznie.

3 | WZMOCNIENIE SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

Przekażemy mieszkańcom większą odpowiedzialność za rozwój naszych małych ojczyzn. Zwiększymy kompetencje rad sołeckich i sołtysów, a także rad osiedli i ich przewodniczących. Zapewnimy im bezpośredni wpływ na zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Sołtys i wspierająca go rada sołecka – jak również rada osiedla i jej przewodniczący – staną się rzeczywistymi gospodarzami na swoim terenie.

4 | WPISANIE POWIATÓW DO KONSTYTUCJI

Rozdział VII obowiązującej konstytucji reguluje ogólne zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Podstawową jednostką – jak głosi ustawa zasadnicza – jest gmina. Dopuszcza jednak istnienie innych szczebli władz regionalnych. Taką instytucją są powiaty. Od reformy administracji publicznej w 1998 r. stały się one jedną z najważniejszych jednostek władz lokalnych. W obecnych czasach coraz ważniejsza stała się ochrona działalności i istnienia samorządów. Dlatego ludowcy proponują wpisanie powiatów do konstytucji.

5 | DEKONCENTRACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Dziś cała administracja publiczna skoncentrowana jest w Warszawie, co powoduje tylko pogłębianie się nierówności między poszczególnymi regionami a stolicą. Dekoncentracja administracji publicznej czyli rozrzucenie państwowych instytucji po różnych miastach dałoby im dodatkowy impuls do rozwoju. Wzmocniłoby nie tylko same ośrodki, ale także otaczające je obszary. Dlaczego centrala GUS musi być w Warszawie, a nie może być np. w Kielcach? Czemu główną siedzibą IPN jest stolica, a nie np. Kraków? Przykłady można mnożyć. Tak zrobili Francuzi i Niemcy. W tym kierunku idą także Czesi i Słowacy. Dlaczego Polska nie miałaby poprzez dekoncentrację administracji publicznej wzmocnić swoich regionów.

6 | WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zaangażowanie Polaków w działalność organizacji pozarządowych, mimo że systematycznie rośnie, odbiega jeszcze od krajów Europy Zachodniej. Wyzwaniem stojącym przed organami państwa jest usuwanie barier blokujących rozwój tego sektora aktywności obywatelskiej, w tym bariery finansowej. W tym celu zwiększymy z 1 do 2 procent kwotę podatku dochodowego, którą będzie można przekazać na wskazaną organizację pożytku publicznego, a także wprowadzimy dofinansowanie z budżetu państwa na działalność statutową w kwocie odpowiadającej 50% zebranych wpłat z podatku dochodowego.

RZECZPOSPOLITA
SAMORZĄDOWA

Samorząd

Rodzina

Młodzi

Seniorzy

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Ekologia

Smog

Edukacja

Zdrowie

Kultura

OSP

Infrastruktura

Finanse

DOŁĄCZ DO NAS!