Samorząd

Opowiadamy się za odejściem od państwa scentralizowanego. Ze wszystkich sił będziemy dążyć do zwiększenia wpływu wspólnot regionalnych i lokalnych na rozwój naszych małych ojczyzn.

Jeden gospodarz w regionie

Gospodarzem regionu powinien być samorząd wojewódzki, współpracujący z samorządem powiatowym i gminnym. Urzędy wojewódzkie, jako organy władzy państwowej, powinny odpowiadać wyłącznie za sprawy bezpieczeństwa.

Senat Izbą Samorządową

Izba Samorządowa z uwagi na swój skład, pełniłaby rolę stabilizatora sytuacji politycznej, rozładowującego napięcia między administracją rządową a środowiskami samorządowymi. Senatorowie pełniliby swoją funkcję społecznie.

Wzmocnienie rad sołeckich

Zwiększymy kompetencje rad sołeckich i sołtysów, a także rad osiedli i ich przewodniczących. Sołtys i wspierająca go rada sołecka – jak również rada osiedla i jej przewodniczący – staną się rzeczywistymi gospodarzami na swoim terenie.

Wpisanie powiatów do Konstytucji

Od reformy administracji publicznej w 1998 r. powiaty stały się ważną jednostką władz lokalnych. Dziś coraz ważniejsza staje się ochrona działalności i istnienia samorządów. Dlatego ludowcy proponują wpisanie powiatów do konstytucji.

Dekoncentracja administracji

Dziś cała administracja publiczna skoncentrowana jest w Warszawie, co powoduje tylko pogłębianie się nierówności między poszczególnymi regionami a stolicą. Dekoncentracja administracji publicznej, czyli rozrzucenie państwowych instytucji po różnych miastach dałoby im dodatkowy impuls do rozwoju.

Wsparcie organizacji pozarządowych

Zwiększymy z 1 do 2 procent kwotę podatku dochodowego, którą będzie można przekazać na wskazaną organizację pożytku publicznego, a także wprowadzimy dofinansowanie z budżetu państwa na działalność statutową w kwocie odpowiadającej 50% zebranych wpłat z podatku dochodowego.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
 biuronkw@psl.org.pl
 22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21