Skip to main content

Inicjatywa LEADER, jako kluczowy element Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, odgrywa nieocenioną rolę w integracji lokalnych społeczności oraz w promowaniu samorządności i niezależności na obszarach wiejskich. Jak zauważył podsekretarz stanu Adam Nowak podczas niedawnej konferencji „Od Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, LEADER i lokalnego budżetu partycypacyjnego do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej”, inicjatywa ta jest prawdziwym symbolem zaangażowania społecznego i demokratycznego rozwoju.

LEADER, akronim od Liaison Entre Actions de Development de l’Economie Rurale, co po francusku oznacza powiązania pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, ma na celu aktywizację mieszkańców i umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w decyzjach dotyczących ich lokalności. To właśnie dzięki tej inicjatywie powstało 291 Lokalnych Grup Działania (LGD) w Polsce, które skutecznie realizują Lokalne Strategie Rozwoju (LSR), podpisując ponad 23 tysiące umów na projekty służące rozwojowi lokalnemu.

Wiceminister Adam Nowak podkreśla, że LEADER jest nie tylko mechanizmem rozwoju gospodarczego, ale również silnym wsparciem dla społeczności wiejskich, promującym ich niezależność i samorządność. Dzięki tej inicjatywie powstały liczne przedsiębiorstwa lokalne oraz nowe miejsca pracy, a także zmodernizowano infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.

Projekt GroundUp, realizowany wspólnie z partnerami z 14 krajów, jest kolejnym krokiem w umacnianiu roli obywateli, szczególnie młodych ludzi z obszarów wiejskich, w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej oraz lokalnej demokracji. Jego celem jest zacieśnienie współpracy między lokalnymi grupami działania, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, w celu wzmacniania roli obywateli w kształtowaniu przyszłości swoich społeczności.

Dzięki LEADER i projektowi GroundUp, Polska nie tylko wdraża efektywne narzędzia rozwoju obszarów wiejskich, ale także buduje fundamenty silnej i zrównoważonej demokracji lokalnej, opartej na partycypacji i zaangażowaniu mieszkańców. To właśnie dzięki nim oddolność, samorządność i niezależność stają się rzeczywistością, kształtującą przyszłość naszych wspólnot wiejskich.