Skip to main content

4 marca br. obradowała w Warszawie Rada Naczelna PSL. Wskazano na niej priorytetowe punkty programowe Polskiego Stronnictwa Ludowego do dyskusji programowej z partiami demokratycznymi w ramach przygotowań do wyborów parlamentarnych w roku 2023. Kluczowe informacje w tym zakresie przedstawił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceprzewodniczący RN dr Czesław Siekierski oraz prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Co istotne, jest  akceptacja RN dla porozumienia programowego Wspólna Lista Spraw i jednoznaczne poparcie dla rozmów politycznych kierownictwa na czele z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem z ugrupowaniami demokratycznymi, szczególnie z Polską 2050.

– My nie tylko mówimy o wygranej partii demokratycznych w wyborach, ale robimy wszystko, by to się stało. Szukamy porozumienia z innymi i przedstawiamy Polakom konkretny plan – Wspólna Lista Spraw – na 100 dni i całą przyszłą kadencję parlamentu – podkreślił lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dużo uwagi ludowcy poświęcili poszerzeniu przestrzeni dla demokracji bezpośredniej. Kierunkowe informacje w tej tematyce zaprezentowali: Jan Jakub Wygnański prezes Zarządu Fundacji Stocznia oraz Wojciech Czabanowski doradca polityczny. – Oprócz znanych narzędzi jak inicjatywa obywatelska trzeba zachęcać społeczeństwo do szerszego korzystania z innych form, jak panele obywatelskie czy inne. Oddajmy głos Polakom – zaapelował przewodniczący RN Waldemar Pawlak.

Podczas posiedzenia Rada Naczelna podjęła szereg ważnych dla Stronnictwa decyzji w formie uchwał sygnowanych podpisem przewodniczącego RN Waldemara Pawlaka.

Decyzje Rady Naczelnej PSL

Uchwala w sprawie: przyjęcia przez Polskie Stronnictwo Ludowe postulatów programowych w związku z demokracją bezpośrednią i uczestniczącą.

Czytamy w niej:

W związku ze zbliżającą się kampanią wyborczą do wyborów parlamentarnych w 2023 roku Polskie Stronnictwo Ludowe przyjmuje następujące postulaty programowe:

 1. Zwiększenie udziału instytucji demokracji bezpośredniej, takich jak: referenda, inicjatywa ludowa itp. w procesach podejmowania decyzji na szczeblu centralnym i samorządowym.
 2. Zwiększenie udziału instytucji demokracji uczestniczącej, takich jak: panele obywatelskie, wysłuchania publiczne itp. w procesach podejmowania decyzji na szczeblu centralnym i samorządowym.
 3. Przywrócenie i udoskonalenie porzuconych przez obecny rząd dobrych praktyk w zakresie konsultacji społecznych i dostępu do informacji publicznej.
 4. Wdrażanie powyższych punktów przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy naukowej, doświadczeń społecznych oraz nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych, mając jednocześnie na uwadze problem wykluczenia cyfrowego i technologicznego.

Polskie Stronnictwo Ludowe zobowiązuje się przyjąć wyniki koordynowanej przez Fundację Stocznia – ogólnopolskiej narady o kosztach energii zakończonej w grudniu 2022 – werdyktem pierwszego krajowego panelu obywatelskiego, który przeprowadziła Fundacja Stocznia wraz z partnerami jako swoje propozycje do prac rządowo-parlamentarnych w następnej kadencji.

Uchwała w sprawie podejmowanych przez Naczelny Komitet Wykonawczy oraz Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego działań mających na celu zbliżenie programowe i organizacyjne partii demokratycznych przed wyborami Parlamentarnymi w 2023 r.

Czytamy w niej:

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego, uznając ostatnie lata rządów w Polsce za szkodliwe dla rozwoju gospodarczego kraju i demokracji, a także dobrobytu Polek i Polaków, wyraża poparcie dla działań Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza i Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, mających na celu zbliżenie programowe i organizacyjne sił demokratycznych, służące wypracowaniu najskuteczniejszej konfiguracji startu w nadchodzących wyborach parlamentarnych planowanych na jesień tego roku.

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego wyraża uznanie i podziękowanie dla Sekretarza NKW PSL kol. Piotra Zgorzelskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej kol. Czesława Siekierskiego oraz kol. Krzysztofa Kosińskiego, którzy wzięli aktywny udział w działaniach skutkujących podpisaniem „Paktu Senackiego” oraz w stworzeniem tzw. „Wspólnej Listy Spraw” zawierającej, uzgodnione przez PSL z Partią Polska 2050 Szymona Hołowni, priorytety programowe na następną kadencję.

Rada Naczelna wyraża swoje podziękowanie również innym Członkom Zespołu Eksperckiego, z ramienia PSL-Koalicji Polskiej, negocjującego wspomnianą wyżej „Wspólną Listę Spraw”: Pani Elżbiecie Bińczyckiej Przewodniczącej Unii Europejskich Demokratów, Panu Senatorowi Kazimierzowi Ujazdowskiemu oraz Pani Annie Ojer.

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego potwierdza wolę współpracy z ugrupowaniami demokratycznymi w zakresie koordynacji działań programowych i organizacyjnych i deklaruje poparcie dla dalszych działań Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego i Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, zmierzających do wypracowania ostatecznej formuły startu Stronnictwa w nadchodzących wyborach Parlamentarnych, gwarantującej jak największe szanse na zwycięstwo wyborcze, przy jednoczesnym zachowaniu podmiotowości i możliwości prezentacji w kampanii wszystkich postulatów programowych oraz wartości na jakich zbudowany jest funkcjonujący od blisko 128 lat Ruch Ludowy.

Uchwała w sprawie: przyjęcia przez Polskie Stronnictwo Ludowe 10 propozycji dla partii demokratycznych

Czytamy w niej:

W związku ze zbliżającą się kampanią wyborczą do wyborów parlamentarnych w 2023 roku Polskie Stronnictwo Ludowe przyjmuje następujące 10 propozycji dla partii demokratycznych, celem reprezentowania wspólnego pakietu programowego przez ww. partie:

 1. Praworządność

Praworządność to zbiór zasad, których przestrzeganie jest niezbędne do funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. W Polsce gwarantem praworządności jest Konstytucja RP, która jest najwyższym aktem prawnym. Konstytucja chroni wolności i prawa obywateli oraz zapewnia, że państwo działa zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej.

Dlatego proponujemy:

 1. a) Uniezależnienie sądów od polityków,
 2. b) Przywrócenie konstytucyjnego porządku w państwie,
 3. c) Zakończenie konfliktów z instytucjami Unii Europejskiej.
 4. Bezpieczeństwo i rozwój

Bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy są kluczowe dla zapewnienia stabilności i dobrobytu państwa i społeczeństwa. Unia Europejska i Pakt Północnoatlantycki są dla Polski gwarantami realizacji tych celów. W obliczu kryzysów lokalnych i regionalnych, politycznych, wojskowych i gospodarczych, tylko współpraca i koordynacja działań w obrębie tych sojuszy umożliwia skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom oraz zabezpieczenie interesów państw i obywateli.

Dlatego proponujemy:

 1. a) Oparcie bezpieczeństwa Polski w UE i NATO,
 2. b) Aktywny rozwój współpracy transatlantyckiej,
 3. c) Ponadpartyjną zgodę na rozwój polskiej armii.
 4. Tania i czysta energia

Nowoczesne społeczeństwo potrzebuje dużo energii by trwać i móc się rozwijać. Wojna w Ukrainie oraz globalny kryzys energetyczny uświadomiły nam wszystkim, jak niezbędna jest niezależność energetyczna, w szczególności oparta o odnawialne źródła energii. Wierzymy, że Polska powinna być w awangardzie współczesnych trendów rozwoju technologii zielonej i czystej energii. Dostrzegamy również, że polscy naukowcy, przedsiębiorcy i pracownicy mają szansę skorzystać dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii.

Dlatego proponujemy:

 1. a) Dążenie do niezależności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii,
 2. b) Rozwój miejsc pracy w “zielonej” energetyce,
 3. c) Uznanie roli prosumentów i społeczności lokalnych w organizowaniu bezpieczeństwa energetycznego,
 4. d) Troskę o osoby doświadczające ubóstwa energetycznego i skuteczne docieranie do najbardziej potrzebujących.
 5. Demokracja bezpośrednia i uczestnicząca

Demokracja bezpośrednia to forma rządzenia w której wszyscy obywatele występują w roli uczestników decyzji publicznych. Oznacza to, że każdy ma prawo do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących problemów publicznych. W demokracji bezpośredniej zamiast centralnych zakazów i nakazów, to wspólnoty lokalne są odpowiedzialne za decyzje polityczne i społeczne. W ramach demokracji bezpośredniej, społeczności lokalne mają możliwość podejmowania decyzji na poziomie lokalnym, które wpływają bezpośrednio na ich codzienne życie. Panele i narady obywatelskie, czyli spotkania mieszkańców w celu omówienia i podjęcia decyzji dotyczącej wspólnych spraw – szczególnie tych, które dotyczą lokalnej społeczności., są przykładem tego rodzaju demokracji. Dzięki takiemu podejściu mieszkańcy mają większy wpływ na decyzje dotyczące ich okolicy, a sam proces podejmowania decyzji staje się bardziej transparentny i demokratyczny.

Dlatego proponujemy:

 1. a) Panele obywatelskie,
 2. b) Referenda,
 3. c) Wysłuchania ludowe,
 4. d) Prawo tworzone wspólnie z ludźmi.
 5. Braterstwo pokoleń

Celem aktywnej polityki społecznej jest zapewnienie godnych warunków życia obywatelom oraz wsparcie w przezwyciężaniu trudności, które ludzie napotykają w swoim życiu. Aktywna polityka społeczna ma za zadanie wsparcie dla wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem grup społecznych. Z powodu zmian demograficznych, taką grupą mogą się stać osoby starsze. Wierzymy, że wykluczeniu seniorów można zapobiec przez tworzenie sieci wsparcia, takich jak pomoc finansowa, pomoc społeczna, edukacja, zdrowie, mieszkalnictwo, aktywizacja zawodowa oraz wsparcie dla rodzin.

Dlatego proponujemy:

 1. a) 50% emerytury po zmarłym małżonku,
 2. b) Odpis podatku na rodziców,
 3. c) Wielopokoleniowe domy i mieszkania,
 4. d) Samopomoc i rozwój długoterminowego wolontariatu.
 5. Dobre regulacje dla przedsiębiorców

Przejrzyste i stabilne przepisy oraz klimat przyjazny dla przedsiębiorczości zachęcają do inwestowania, tworzenia oraz rozwijania już istniejących firm. Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość swobodnego rozwijania swojej działalności, a do tego konieczne jest stworzenie odpowiednich regulacji, które ułatwią im prowadzenie biznesu.

Dlatego proponujemy:

 1. a) Dobre regulacje dla biznesu,
 2. b) Zachęty do rozwijania przedsiębiorstw w modelu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej,
 3. c) Wsparcie dla polskich firm konkurujących z zagranicznymi.
 4. Wsparcie dla rolnictwa

Rolnictwo odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju ekonomicznym, a coraz częściej również w dostarczaniu energii oraz surowców. Wierzymy, że powinniśmy wspierać wieś nie tylko z myślą o bezpieczeństwie kraju, ale też jako inwestycję w zrównoważony i sprawiedliwy rozwój naszego państwa.

Dlatego proponujemy:

 1. a) Wspieranie decyzji dzieci rolników o przejęciu gospodarstw po rodzicach,
 2. b) Tworzenie zachęt ekonomicznych do wdrażania technologii rolnictwa 5.0,
 3. c) Utrzymywanie i modernizację infrastruktury publicznej na wsi.
 4. Sprawny system ochrony zdrowia

Państwo polskie jest zobowiązane do zapewnienia usług medycznych i pomocy lekarskiej dla swoich obywateli. Polityka zdrowotna powinna skupiać się na zapobieganiu chorobom, promowaniu zdrowego stylu życia oraz zapewnieniu powszechnego dostępu do usług medycznych. Jednak wiele grup społecznych, z pracownikami ochrony zdrowia na czele, alarmuje, że nasze państwo nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w tym zakresie. Wierzymy, że na zdrowiu obywateli nie można oszczędzać i musi być ono priorytetem dla rządzących.

Dlatego proponujemy:

 1. a) Priorytet prewencji nad leczeniem chorób,
 2. b) Wspieranie telemedycyny,
 3. c) Wrażliwość na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych i ubogich,
 4. d) Inwestycje w badania i nowe technologie,
 5. e) Dostęp do pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.
 6. Samorząd i organizacje społeczne

to ważne elementy demokracji lokalnej, które pozwalają mieszkańcom danego regionu na większy wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących ich życia. Dzięki swoim działaniom i zaangażowaniu w dziedzinie społecznej, kulturalnej i gospodarczej, tworzą one podstawę dla rozwoju lokalnych społeczności. Samorząd i organizacje społeczne najbardziej skutecznie działają wtedy, gdy mają odpowiednie środki i mogą podejmować decyzje lokalnie ciesząc się niezależnością w ramach zdecentralizowanego państwa..

Dlatego proponujemy:

 1. a) Autonomiczny samorząd,
 2. b) Powrót do decentralizacji,
 3. c) Sprawiedliwe środki dla niezależnych organizacji społecznych,
 4. d) Sprawiedliwe finansowanie samorządów.
 5. Edukacja i kultura

Edukacja i kultura stanowią kluczowe elementy wpływające na witalność społeczeństwa. Wysoki poziom edukacji i kultury przekłada się na rozwój wiedzy i umiejętności obywateli, co z kolei przyczynia się do zwiększenia ich zaangażowania w życie społeczne. Dzięki edukacji i kulturze ludzie są w stanie lepiej rozumieć siebie nawzajem, szanować swoje różnice i współpracować na rzecz wspólnych celów. Witalność społeczeństwa związana jest również z poziomem partycypacji obywatelskiej oraz solidarnością społeczną, której rozwój zależy w dużej mierze od jakości edukacji i kultury. W związku z tym, inwestowanie w edukację i kulturę jest nie tylko korzystne dla rozwoju jednostek, ale również dla rozwoju społeczeństwa jako całości, przyczyniając się do zwiększenia jego witalności i stabilności.

Dlatego proponujemy:

 1. a) Tożsamość narodowa w zjednoczonej Europie,
 2. b) Jakość kształcenia i dostępność edukacji,
 3. c) Edukacja i kultura źródłami witalności społecznej,
 4. d) Edukacja i zdolność do samodzielnego myślenia w oparciu o wiarygodne informacje jako źródło odporności na manipulację polityczną i propagandę tworzoną zarówno na poziomie krajowym jak i zewnętrznym.

Rada Naczelna upoważnia Prezesa PSL i Naczelny Komitet Wykonawczy do rozmów na ten temat z innymi partiami demokratycznymi celem przyjęcia wspólnego pakietu programowego.