Skip to main content

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego z niepokojem stwierdza, iż PiS konsekwentnie zmierza do centralizacji zarządzania Polską. Kolejne obszary życia politycznego i społecznego uzależniane są od decyzji administracji rządowej. W kręgach partii rządzącej utrzymuje się niczym nieuzasadnione przekonanie, że tylko scentralizowana władza rządowa jest w stanie nadawać właściwe impulsy rozwojowe oraz zapewnić prawidłową  realizację zadań publicznych. Naszym zdaniem centralizacja zarządzania hamuje obywatelską aktywność i poczucie odpowiedzialności za losy „małych ojczyzn”.

Ruch ludowy odwołujący się w swoich zasadach programowych do społecznej nauki Kościoła katolickiego jest zwolennikiem  państwa opartego na zasadzie pomocniczości i samorządności. Samorządność terytorialną i zawodową uznajemy za jeden z istotnych czynników budowania poczucia wspólnotowości i odpowiedzialności obywatelskiej. Samorządność terytorialna i różnych grup obywateli nie pozostaje w opozycji do państwa polskiego. Korporacje zawodowe postrzegamy nie jako obrońców interesów grupowych, lecz jako ważnego uczestnika debaty publicznej.

Stanowisko w sprawie upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ludobójstwa na Wołyniu 

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego z niepokojem stwierdza, iż wydarzenia na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej z lata 1943 roku, określane mianem Zbrodni Wołyńskiej, od wielu lat wykorzystywane są do bieżącej gry politycznej.

Zamiar włączenia Ukrainy w struktury europejskie w żadnym wypadku nie uzasadnia przemilczania tragicznej śmierci dziesiątków tysięcy Polaków i w tych Ukraińców, którzy  ratowali naszych rodaków, ostrzegali ich i udzielali im schronienia.

Tylko prawda o zbrodniach UPA i UON może być drogą do pojednania narodu ukraińskiego i polskiego. Dlatego niepokoi nas milczenie w imię „politycznej poprawności” polskich i ukraińskich władz państwowych wobec ukraińskich upamiętnień Stepana Bandery i przejawów gloryfikowania UPA.

Rada Naczelna oczekuje, iż polskie służby dyplomatyczne w imię pamięci o ofiarach Rzezi Wołyńskiej  będą wykorzystywać wobec takich zdarzeń swoje uprawnienia  konstytucyjne i wynikające z prawa międzynarodowego. Oczekujemy od polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zdecydowanych kroków także wtedy, gdy będą pojawiać się przeszkody w upamiętnieniu tamtych tragicznych wydarzeń w miejscach  znajdujących się obecnie na obszarze Ukrainy

Stanowisko w sprawie  Światowych Dni Młodzieży

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego z radością wita Światowe Dni Młodzieży oraz pielgrzymkę do Polski Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Jesteśmy przekonani, że te wydarzenia będą sprzyjać refleksji nad systemem wartości, na których zbudowana jest oraz powinna być budowana w przyszłości tożsamość Europy i Polski.

Ruch Ludowy w tej sprawie ma skrystalizowaną opinię. Od początków swej 120 – letniej historii odwołuje się do chrześcijańskich zasad życia społecznego, a swoją tożsamość buduje w oparciu o wartości narodowe i społeczną naukę Kościoła Katolickiego.

Jak podkreślamy w Deklaracji Ideowej uchwalonej przez IX Nadzwyczajny Kongres PSL w  roku 2007 nasze zasady ideowo – programowe wynikają z wartości i przesłanek służących prawdziwemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski opartemu  na gruncie zasad społecznej gospodarki rynkowej, zasad humanizmu oraz etyki chrześcijańskiej.

Stanowisko w sprawie funkcjonowania ośrodków doradztwa rolniczego

Ośrodki Doradztwa Rolniczego pełnią niezwykle ważną funkcję w procesie poprawy konkurencyjności polskiego sektora rolnego, poprawy warunków pracy i życia na polskiej wsi. Ośrodki Doradztwa Rolniczego współpracują z instytucjami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami rolników czy placówkami naukowo-badawczymi.

Polskie Stronnictwo Ludowe z olbrzymim zaniepokojeniem przyjęło plany polityków PiS, zmierzające do scentralizowania kolejnej instytucji służącej polskim rolnikom.

Projektowane zmiany mają tylko jeden cel, zmierzający do wymiany sprawdzonych dyrektorów ODR, cieszących się uznaniem lokalnych społeczności. PiS przenosi podległości i nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, nie proponując żadnych zmian w funkcjonowaniu tej instytucji.

Stanowisko w sprawie subwencji dla gmin środowiskowych

W Polsce istnieje ponad 300 gmin, które ze względu na położenie na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronionych, jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, Natura 2000  – ponoszą koszty ochrony środowiska nie otrzymując należnego wsparcia. Fakt posiadania terenów chronionych w gminach „przyrodniczych” znacząco zmniejsza możliwości aktywnego wykorzystywania tych terenów do celów rozwoju gospodarczego.

Konieczność wyrównania ubytków w dochodach gmin, na obszarach których znajdują się znaczne powierzchnie obszarów chronionych wynika również z zapisanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady solidaryzmu społecznego oraz funkcji jaką winno spełniać nasze Państwo.

Polskie Stronnictwo Ludowe za konieczne uważa wprowadzenie dodatkowej subwencji dla gmin, które z uwagi na ochronę środowiska nie mogą prowadzić jakiejkolwiek działalności.

Stanowisko w sprawie uznania rad sołeckich (osiedli) za podmioty realizujące zadania w zakresie pożytku publicznego

Rada Naczelna PSL stwierdza, iż w praktycznej działalności rady sołeckie (osiedla) realizują szereg zadań z zakresu pożytku publicznego określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednak podmioty te nie mają możliwości ubiegania się o dofinansowanie swoich projektów w ramach środków przeznaczonych  na wsparcie organizacji pożytku publicznego. Uznanie rad sołeckich (osiedli) za podmioty realizujące zadania w zakresie pożytku publicznego i przyznanie takich uprawnień jakie posiadają OPP przyczyniłoby się do zwiększenia ich aktywności oraz wyzwoliło szereg nowych inicjatyw obywatelskich. Jako wkład własny  mogłyby być potraktowane środki funduszu sołeckiego.

Rada Naczelna zwraca się do Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie.

Stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy Prawo wodne

Strategiczny dla kraju charakter ustawy Prawo wodne winien skłonić do przeprowadzenia przed uchwaleniem nowej ustawy szerokich i wnikliwych konsultacji, zwłaszcza z instytucjami związanymi z gospodarką wodną, a także środowiskami naukowymi i prawniczymi. Nieodpowiedzialne zarządzanie gospodarką wodną może doprowadzić do kryzysu społecznego na niespotykaną skalę. Brak dostępu do wody pitnej jeszcze w Polsce nie występuje, jednak na świecie stanowi jeden z najistotniejszych problemów.

Projekt ustawy poprzez planowane stworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie uwzględnia instytucjonalnego rozłączenia „planowania i zarządzania” od „gospodarowania i utrzymania”, konserwuje dotychczasowy system zarządzania, a wręcz jeszcze bardziej go centralizuje. Wprowadzenie jednej kategorii wód płynących, za które odpowiedzialne będą Wody Polskie, zrównuje małe cieki o znaczeniu regionalnym z dużymi rzekami (Wisła, Odra). Jednocześnie wprowadza się zasady samofinansowania się wód w związku z ustaleniem opłat za „wszystko co związane z wodą” istnieje uzasadniona obawa, że gospodarka wodna może się całkowicie skomercjalizować.

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego, po szczegółowej analizie projektu nowelizacji ustawy Prawo wodne jednoznacznie negatywnie opiniuje rozwiązania w nim zawarte. Stwierdza jednocześnie, że gospodarka wodna w Polsce potrzebuje reformy – nie ma jednak uzasadnienia dla wprowadzenia w tym zakresie prawdziwej rewolucji, a za taką należałoby uznać proponowany projekt ustawy Prawo wodne.

Stanowisko w sprawie poprawy działania systemu ochrony zdrowia w Polsce

Życie i zdrowie każdego człowieka jest dobrem najwyższym i z tego powodu Polskie Stronnictwo Ludowe zdecydowanie opowiada się za natychmiastowym podjęciem działań mających na celu poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Zamierzone przez rząd PiS zmiany ujęte w projekcie ustawy o działalności leczniczej zmierzają do przerzucenia odpowiedzialności za sytuację w ochronie zdrowia na jednostki samorządu terytorialnego bez zapewnienia niezbędnych na ten cel środków finansowych.

Rada Naczelna uważa, iż tworzenie możliwości zakupu świadczeń medycznych przez organy jest poza kontraktami z NFZ będzie prowadzić do zachwiania konstytucyjnej zasady równego dostępu do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych. Na zakup taki będą mogły sobie pozwolić zasobniejsze samorządy, biedniejszych nie będzie na takie zakupy stać. W społecznym odczuciu winnymi gorszego dostępu do świadczeń zdrowotnych będą samorządy. Rząd w ten sposób chce zogniskować pretensje obywateli za brak realizacji obietnic wyborczych na jst, wskazując że  mają one możliwość wykupu dodatkowych świadczeń, a tym samym skrócenia kolejek do lekarzy, ale tego nie robią. W każdej takiej sytuacji pacjenci będą odsyłani do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw, aby domagali się działań, na które budżetów jest nie będzie stać.

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego uznaje, że Polska potrzebuje „Paktu dla zdrowia” i opowiada się m.in. za :

  1. Zwiększeniem do 2020 r. nakładów na opiekę zdrowotną do 9,0 proc. PKB,
  2. Utworzeniem sieci szpitali publicznych z uwzględnieniem stopnia referencyjności,
  3. Finansowaniem inwestycji w ochronie zdrowia ze środków z UE oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
  4. Powiązaniem płac pielęgniarek z wynagrodzeniem lekarzy,
  5. Uznaniem, iż jednostki samorządu terytorialnego w sposób odpowiedzialny i racjonalny organizują opiekę zdrowotną w ramach swoich uprawnień i posiadanych funduszy nie mogą być „kozłem ofiarnym” nieprzemyślanych zmian,
  6. Zwiększeniem liczby lekarzy geriatrów w systemie opieki zdrowotnej,
  7. Ustawowym uporządkowaniem systemu ratownictwa medycznego w systemie opieki zdrowotnej i systemie bezpieczeństwa publicznego. System publicznego ratownictwa medycznego powinien być całkowicie finansowany z budżetu państwa,
  8. Pilnym wdrożeniem systemu świadczeń opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
  9. Wykorzystaniem potencjału placówek ochrony zdrowia poprzez świadczenie usług obcokrajowcom w ramach tzw. turystyki zdrowotnej poprzez zmianę warunków prawnych i organizacyjnych zwiększających możliwość leczenia obcokrajowców.