Skip to main content

PSL złożył w Sejmie projekt ustawy wzmacniający ustrojową pozycję sołectwa. Propozycja ludowców zakłada uregulowanie prawne kompetencji sołtysa i docenienie jego wkładu w rozwój Polski lokalnej poprzez dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1000 zł.

To Polska lokalna i przywiązanie obywateli do wspólnot buduje siłę naszego państwa. Małe ojczyzny często w największym stopniu decydują o kształcie codziennego życia swoich społeczności. Mając to na uwadze PSL postanowiło wzmocnić najmniejsze jednostki organizacyjne samorządu, czyli sołectwa. Złożony przez ludowców projekt ustawy zakłada wzmocnienie ich pozycji i docenienie wkładu w budowę otaczającej nas przestrzeni.

Bardzo ważną pozycję w codziennym życiu wsi posiada sołtys. To on jest łącznikiem między lokalną społecznością, a samorządem. Obecne przepisy nie regulują w pełni jego zadań i nie doceniają jego pozycji. Propozycje PSL zmieniają ten stan. Dokładnie określimy jego kompetencje i wzmocnijmy jego rolę. Nowe obowiązki niosą za sobą odpowiednie wynagrodzenie. Oprócz diety i zwrotu kosztów podróży służbowych proponujemy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1000 zł, które jest połową obecnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w Polsce.

Ustawa wyszczególnia dokładne kompetencje nie tylko sołtysa, ale również innych organów sołectwa. Ponadto mienie, którym dysponują będzie dokładnie określone przez gminę. Rady gminy będą ustalały na jakiej podstawie sołtysi oraz rada sołecka otrzyma diety czy zwrot kosztów podróży służbowej.Projekt zakłada umożliwienie sołectwom działanie na zasadach organizacji pożytku publicznego. Ma to zapewnić szersze spektrum możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację planowanych działań.

Propozycja ludowców nie godzi w budżety samorządów. Jej finansowanie ma zapewnić budżet państwa. Wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2017 r. Dzisiaj liczba sołtysów sięga ponad 40 tys. Zadbajmy o nich i o Polskę lokalną.