Skip to main content

REGULAMIN SYSTEMU OKW

System OKW dostępny na stronie: https://psl.okw.info.pl/

DEFINICJE

Regulamin Systemu OKW, zwany dalej “Regulaminem” – dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników;

Usługodawca – Polskie Stronnictwo Ludowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 3a, adres e-mail: biuronkw@psl.org.pl, numer telefonu 22 620 60 20, wpisane do księgi ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem EwP 34.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: https://psl.okw.info.pl

Usługa –usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, w szczególności obejmujące możliwość rejestracji przyszłych obserwatorów wyborczych.

Użytkownik – osoba fizyczna, zarejestrowana w Serwisie. jako przyszły obserwator społeczny, korzystająca z konta użytkownika w ramach przysługujących jej uprawnień.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym zakładania konta.

Każdy korzystający z Serwisu jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

Usługodawca udostępnia nieodpłatnie funkcjonalności Serwisu Użytkownikom.

Korzystanie z Usługi wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

Usługodawca w ramach przydzielania do Komisji Wyborczej może kontaktować się z Użytkownikiem drogą telefoniczną, e-mailową lub SMSową.

USŁUGI

Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość skorzystania z następujących Usług:

  • formularz rejestracyjny w celu zgłoszenia się do obserwacji wyborów lub do udziału w pracach komisji wyborczej;
  • udostępnienie indywidualnego konta użytkownika w Serwisie dla przyszłych obserwatorów wyborczych.

KONTO

W celu rejestracji jako przyszły obserwator wyborczy lub do udziału w pracach komisji wyborczej w Serwisie niezbędne jest założenie indywidualnego Konta Użytkownika.

Użytkownik może posiadać jedno konto w Serwisie.

Dla rejestracji konta wymagane jest:

  • uzupełnienie formularza dostępnego w Serwisie oraz podania danych, w tym imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, kodu pocztowego a po weryfikacji adresu poczty elektronicznej,  hasła do uwierzytelnienia;
  • zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz ich akceptację.

Po spełnieniu warunków opisanych w punkcie powyżej, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację konta w Serwisie wraz z linkiem aktywacyjnym.

W przypadku braku aktywacji konta w terminie 72 godzin od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny, link aktywacyjny wygasa.

Usługodawca nie jest odpowiedzialny za podanie przez Użytkownika błędnego adresu poczty elektronicznej bądź niedostarczenia Użytkownikowi wiadomości zawierającej link aktywacyjny z uwagi na odrzucenie jej przez klienta pocztowego Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość usunięcia konta z Serwisu w każdy momencie poprzez:

  • wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach konta;
  • przesłanie oświadczenia o usunięciu konta z Serwisu za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres e-mail Usługodawcy: okw@psl.org.pl

BEZPIECZEŃSTWO

Na użytkowniku spoczywa pełna odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i nazwy konta. Ponadto użytkownik w pełni odpowiada za wszelkie działania wykonane w ramach danego konta.

Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich przypadkach nieupoważnionego korzystania konta oraz o wszelkich naruszeniach zabezpieczeń.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej TUTAJ.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2023 r.

Regulamin może być zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Użytkowników.

Zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronach Serwisu z wyprzedzeniem 14 dni.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
biuronkw@psl.org.pl
22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21